WSPÓŁPRACA Z NGO

Wartość udzielonych dotacji w 2022 r.

2 468 211

Realizacja Programu Współpracy w roku 2022
(wybrane dane liczbowe*)

Legenda:

* dane opracowano na podstawie informacji zebranych w komórkach merytorycznych Urzędu Miejskiego realizujących zadania w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi  (zgodnie z § 10. pkt. 7. programu współpracy),

 ** zadanie realizowana w trybie art. 19 a,

 *** zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej.


NGO - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy. Ze strony Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski program współpracy realizują:


Projekt Programu Współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na rok 2022 został przygotowany przez Referat ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej we współpracy z działającymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego organizacjami pozarządowymi oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zajmującymi się realizacją zadań zawartych w programie współpracy.

Plakat "Przekaż 1% na organizacje pozarządowe".

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W roku 2022 zakres i formy współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmowały:


Jedną z najczęściej stosowanych w 2022 r. form współpracy finansowej organizacji pozarządowych z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski były dotacje.


Zakres świadczeń i usług wykonywanych przez organizacje pozarządowe był szeroki i mieścił się w następujących obszarach zadań publicznych:


Program współpracy na rok 2022 realizowany był w roku budżetowym 2022.

WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Ponadto zrealizowano następujące formy współpracy pozafinansowej:

Zdjęcie Prezydent Ostrowa i Jacka Kawalca.
Zdjęcie Prezydent Ostrowa trzymającej statuetkę z czerwonym sercem.
Zdjęcie ekranu wyświetlonym slajdem Ostrowski Wolontariat.
Zdjęcie Prezydent Ostrawa i Kobiety z bukietem kwiatów.
Zdjęcie kobiety mówiącej przez mikrofon.
Zdjęcie Prezydenyt Ostrowa wręczającej statuetkę kobiecie w czerwonej sukni.
Zdjęcie kobiet i mężczyzny z kwiatami oraz Prezydent Ostrowa.
Zdjęcie przedstawia wytęp Jacka Kawalca.
Zdjęcie publiczności