Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Raport o stanie MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA ROK 2022

Miasto Ostrów Wielkopolski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ostrowwielkopolski-2022.curulis.pl/

 

•         Data publikacji strony internetowej: 2023.05.25

•         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.05.25


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

1.       Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.

2.       Materiały filmowe z dźwiękiem udostępnione na stronie nie zawierają zsynchronizowanych napisów. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Włodzimierz Kupijaj, wkupijaj@umostrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 625822103.

 

Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

biurorzecznika@brpo.gov.pl

22 55 17 700