DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 r.

66 882

-1,30%

do roku 2021

1 483

Zameldowania na 

pobyt stały

671

Wymeldowania 

z pobytu stałego

506

Liczba 

urodzeń

881

Liczba 

zgonów

W 2022 r. liczba ludności w Ostrowie Wielkopolskim wynosiła 66.882. Jest to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1,30%. Spadek liczby ludności wynika przede wszystkim ze znacznej przewagi liczby zgonów nad liczbą urodzeń. W strukturze wiekowej mieszkańców dominują osoby w wieku produkcyjnym. Liczba urodzeń zmalała o 50, a liczba zgonów o 123 w stosunku do roku 2021. 

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat