programy obywatelskie

realizacja budżetu obywatelskiego

wielkość budżetu obywatelskiego w 2022 r.:

981 601

160

Liczba projektów zgłoszonych w ramach naboru do budżetu obywatelskiego na rok 2023

128

Liczba projektów poddanych pod  głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

17

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

48 167

Liczba głosów oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

17  191

Liczba kart oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

15 151

Liczba kart ważnych oddanych w ramach budżetu obywatelskiego

Projekty zrealizowane w 2022 r.

Zdjęcie żaglówki przy pomoście.
Zdjęcie żaglówki płynącej na wodzie.
Zdjęcie żaglówki płynącej na wodzie.
Zdjęcie drewnianej altany.
Zdjęcie kobiet na matach, w parku.
Zdjęcie przydrożnej kapliczki.
Stanica Harcerska – modernizacja Sali kominkowej.
Zdjęcie figurki.
Stanica Harcerska – modernizacja Sali kominkowej.

inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego we współpracy z samorządem mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu. Pomoc organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku. Zgodnie z Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej Miasto Ostrów realizuje zadania w ramach inicjatywy lokalnej. 

Wkład ze strony Miasta może natomiast polegać w szczególności na:

W ramach naboru wniosków na 2022 r. złożono 8 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej  i 12 wniosków z zakresu infrastruktury technicznej. 

Do realizacji przyjęto 6 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej i 4 wnioski z zakresu infrastruktury technicznej. W budżecie miasta w 2022 r. zabezpieczono 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z infrastrukturą społeczną oraz zabezpieczono 500.000,00 zł na realizację zadań związanych z infrastrukturą techniczną. Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych realizował inicjatywę lokalną pn. "OSTROWSKI DAR KRWI – i Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi!".

Wykaz złożonych wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2022 r.