sprawy społeczne oraz zdrowie

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez Władze Ostrowa Wielkopolskiego. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

126 795 685
-5,00%
do roku 2021

Aktualny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Miasta Ostrów Wielkopolski związanych ze wsparciem materialnym dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2021 r. znacząco zmalał poziom wydatków na wypłacone świadczenia wychowawcze („500+”). Dla porównania warto wskazać, że w 2021 r. na ten cel wydatkowano 71,9 mln zł podczas gdy w 2022 r. wydatki te wyniosły 29,8 mln zł.  Z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie to zostało przekazane do realizacji ZUS.

W 2022 r. znaczący wpływ na poziom wydatków miała pomoc obywatelom Ukrainy oraz wypłata dodatków węglowych i osłonowych.

86 099 004

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

13 720 063

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

150 466

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)

Świadczenia wsparcia materialnego w 2022 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2022 r.

Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m. in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy ustaw o dodatku osłonowym, węglowym.

W 2022 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli przy kilku pozycjach). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest spadek rodzin potrzebujących wsparcia w 2022 r.


W 2022 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 833 rodzin a niepieniężnymi 873 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 552 rodzin.

Miejski OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z Działu Świadczeń Rodzinnych w 2022 r. MOPS wydatkował 82.487.832,74. Wykonanie budżetu ogółem to 115.258.108,19 zł, z czego 25.010.442,89 zł to środki własne miasta.

W trakcie 2022 r., MOPS pozyskiwał środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych programów rządowych tj. "Asystent rodziny", "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej", "Posiłek w szkole i w domu" czy "Opieka wytchnieniowa". Ponadto w ramach prowadzonej działalności statutowej MOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2022 r.

Udzielenie schronienia

W 2022 r. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski funkcjonowały dwa schroniska:

W 2022 roku do schronisk skierowano 30 mężczyzn oraz 14 kobiet z 14 dziećmi. Ogółem 58 osób.

Zdjęcie budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w Ostrowie Wlkp.

"Posiłek w szkole i w domu"

Wsparcie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. 

W ramach programu przyznano:

Dożywianie dzieci prowadzone było w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo finansowane było dożywianie 27 uczniów korzystających z zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego A’Paulo im. Kazimierza Rolewskiego.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia

dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy był świadczeniem pieniężnym, którego celem było zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych, w ramach tarczy antyinflacyjnej. Wysokość dodatku uzależniono od ilości osób w rodzinie oraz kryterium dochodowego. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek osłonowy to 7.786.

Program "Dodatek osłonowy"

dodatek węglowy

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł skierowane do gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przy wypłacie świadczenia nie obowiązywało kryterium dochodowe. 

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek węglowy to 5.906.

Program "Dodatek węglowy".

Dodatek na inne źródła ciepła

Dofinansowanie na inne niż węglowe źródła ogrzewania. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – dał możliwość dofinansowania zakupu opału: pelletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.

Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dodatek to 488.

Program "Dodatek na inne źródła ciepła".
Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

usługi opiekuńcze

Z tej formy pomocy korzystają osoby, które ze względu na wiek, chorobę, czy też inną przyczynę wymagają pomocy, zaś najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi Opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych.


W roku 2022 usługami opiekuńczymi objęte były 531 osób, w tym 404 kobiety oraz 127 mężczyzn.

Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.
Zdjęcie seniorów w sali.

placówki wsparcia dziennego i DPS

W 2022 r. na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego powstała druga placówka wsparcia dziennego. Tak więc zapewnienie pomocy odbywa się: 


W 2022 roku Ośrodek skierował ogółem 87 osób.


Do domów pomocy społecznej w 2022 r. skierowano 44 nowe osoby, natomiast sfinansowano pobyt w DPS dla 160 osób.

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 był realizowany w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2022 r. Głównym celem programu było zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:


W ramach realizacji programu objętych pomocą w formie usługi asystenckiej w miejscu zamieszkania zostało 165 osób ze znacznych stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością ze wskazaniami.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

wsparcie dla ukrainy

Hasło "Solidarni z Ukrainą "na tle ukraińskiej flagi.

DOM POLSKO  – UKRAIŃSKI 


MAGAZYN DARÓW W DAWNYM KINIE KOMEDA

Zdjęcie grupowe osób pod budynkiem, przy tablicy z napisem "Dom polsko-ukraiński".
Zdjęcie sali, w której przygotowywane są dary dla uchodźców.

Pomoc społeczna dla obywateli Ukrainy

W ramach pomocy społecznej w 2022 r. przyznawano następujące świadczenia:

Plakat "Solidarni z Ukrainą. Szpital Ostrów Wlkp.".
Plakat "Zbiórka dla Ukrainy".
Plakat "Dzień Niepodległości Ukrainy".

Wspieranie obywateli Ukrainy

Potrzeba wspierania obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terytorium Ukrainy. W szczególności w zakresie:

Koncert dla Ukrainy

7 marca podczas charytatywnego koncertu “Ostrów dla Ukrainy” wystąpili artyści związani z miastem: Maciej Balcar, Big Cyc oraz Czarno-Czarni, Pectus. Gościem specjalnym był ukraińsko-polski zespół Dagadana. Całkowity dochód z wydarzenia został przekazany na pomoc Ukrainie. Wielki koncert w Arenie Ostrów pozwolił nie tylko zebrać dodatkowe środki na dalszą pomoc dla mieszkańców Ukrainy, ale też zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli. 

Plakat "Koncert dla Ukrainy".
Zdjęcie Prezydent Ostrowa Wlkp. na scenie z tablicą.

zdrowie

Ochrona zdrowia to sektor, który na tle całego budżetu miasta często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki miasta w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym. Wskazuje ona, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m. in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowymi, przedsięwzięciami realizowanymi przez miasto były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w obszarze ochrony zdrowia w 2022 r. wyniosły ponad 2,8 mln zł. W ramach wydatków na ochronę zdrowia, najwyższą kwotę przeznaczono na przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one finansowaniu profilaktycznych działaniach informacyjnych i edukacyjnych. Skierowane były one zarówno wobec dzieci i młodzieży, jak i rodzin.

Dzięki temu, środki finansowe przeznaczone na przeciwdziałanie uzależnieniom pozwoliły m. in. na :

Ponadto zapewniono funkcjonowanie:

Plakat "Nie jestem sam telefon mam".

Zakup usług zdrowotnych

Zdjęcie pielęgniarki robiącej zastrzyk.
Grafika "Zdrowe AKO".

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 r. mogły wykonać je kobiety urodzone w 1972 r. 

Program "Bezpłatne badania mammograficzne".

Ostrowskie Pikniki Zdrowia “Żyj zdrowo i bez uzależnień”

Masaże, degustacja herbatek ziołowych, pomiary cukru we krwi, ciśnienia, masy ciała, badania w kierunku czerniaka, pokazy pierwszej pomocy medycznej - to tylko niektóre z punktów czwartego już Ostrowskiego Pikniku Zdrowia, który tym razem odbył się na Rynku. 

Na polanie Parku Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim można było skorzystać z licznych badań, konsultacji i porad specjalistów, odbyły się pokazy służb ratowniczych oraz animacje dla dzieci. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, na zaproszenie Urzędu Miejskiego na swoim stoisku  afirmującym logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzili akcję profilaktyczno-edukacyjną  dotyczącą profilaktyki chorób odkleszczowych oraz profilaktyki higieny jamy ustnej. 

Plakat "Czwarty Ostrowski Piknik Zdrowia".
Plakat "Piąty Ostrowski Piknik Zdrowia".

Na rzecz ochrony zdrowia w 2022 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej