Ostrowska Karta Seniora

Logo "Ostrowska Karta Seniora".

Program „Ostrowska Karta Seniora” skierowany jest do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego powyżej 60. roku życia. Ma on na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia ostrowskich seniorów poprzez stworzenie i rozwijanie systemu ulg i preferencji, zwiększających dostęp do różnorodnych produktów i usług, dóbr kultury i rozrywki. Program ma także zachęcać ostrowskich seniorów do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXV/407/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.

Korzyści z posiadania Ostrowskiej Karty Seniora

Posiadacze Ostrowskiej Karty Seniora mogą korzystać z ulg, zniżek, promocji i ofert przygotowanych dla nich przez instytucje miejskie oraz prywatnych partnerów programu - przedsiębiorców. Jednocześnie program pełni funkcję wspierającą ostrowskich przedsiębiorców. 

Podmioty zainteresowane współpracą z samorządem w ramach programu udzielają ulg i zniżek dla mieszkańców powyżej 60. roku życia. 

Karta seniora w 2022 roku w liczbach

12 576

Liczba osób korzystających z Programu do dnia 31.12.2022 r.

656

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

Wydanie karty

Ostrowska Karta Seniora może zostać wydana każdej osobie powyżej 60. roku życia, która mieszka na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Ostrowska Karta Seniora wydawana jest mieszkańcom bezterminowo. Kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą jest ona wydana. Karta jest ważna z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Seniora jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce Ostrowska Karta Seniora - Dokumenty oraz w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

 Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolski - al. Powstańców Wielkopolskich 18; 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Seniora następuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Korzyści z posiadania Karty

Program „Ostrowska Karta Seniora” obejmuje w szczególności ulgi i zniżki na: 

Partnerzy Karty Seniora

Każda firma przystępująca do programu określa wysokość udzielanych zniżek i rabatów. Ponadto każda firma sama określa zakres towarów i usług objętych zniżkami.

Program umożliwia przedsiębiorcom budowanie trwałych relacji handlowych z określoną grupą mieszkańców miasta. Każda firma działająca w Ostrowie Wielkopolskim, może przystąpić do programu. Wystarczy wypełnić deklarację współpracy oraz podpisać porozumienie.

180

partnerów programu

Plakat "Tu honorujemy Ostrowską Kartę Seniora".
Nowy Partner Programu Karta Seniora - Plac Zabaw Fiku Miku.

Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!