REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Miasto Ostrów Wielkopolski w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.

Spośród wielu uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na trwające opracowanie Strategii Rozwoju, która będzie dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.

Szczególne strategiczne znaczenie ma realizacja programu E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne, który ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta.

Istotna część zadań Prezydenta Miasta w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

35


dokumentów i programów strategicznych miasta były realizowanych w 2022 r., 
w tym:
4

z obszaru

ochrony środowiska

7

z obszaru

pomocy społecznej

5

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru 

ładu przestrzennego

4

z obszaru

ochrony zdrowia

3

z obszaru

gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

8

z obszaru

oświaty


1

z obszaru

rewitalizacji

2

z obszaru

transportu


Krótki opis realizacji

programy o charakterze ogólnym

E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne

Podstawa prawna: 

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa  w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb miasta oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest misja i wizja, które określają docelowy obraz miasta w przyszłości.

Więcej o programie E-Ostrów 2050 zamieszczono tutaj.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020

Cel: 

Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem miasta oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb miasta oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest misja i wizja, które określają docelowy obraz miasta w przyszłości.

Realizacja w 2022 r.: 

Wraz z końcem 2020 r. upłynął okres obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020. 

W 2022 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W 2023 r. planowane są konsultacje projektu, jego opiniowanie i ostateczne dostosowanie.

Pod koniec roku podjęto uchwałę, w której założono uchwalenie dokumentu w III kwartale 2023 r.  

Grafika "Strategia Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego 2030".

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2021 r.

Cel: 

Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2022 r.: 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszego Programu zawarto na podstronie raportu Współpraca z NGO.

Podstawa prawna: 


Uchwała Nr XLVI/510/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Cel: 

Najważniejszym celem Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego jest wspólne decydowanie przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego o podziale 1.000.000,00 złotych.


Realizacja w 2022 r.: 

W ramach procedury Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku przeprowadzono:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszego Programu zawarto na podstronie raportu Budżet Obywatelski.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu  i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.

Cel: 

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego we współpracy z samorządem mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu. Pomoc organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach naboru wniosków na 2022 r. złożono 8 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej  i 12 wniosków z zakresu infrastruktury technicznej. 

Do realizacji przyjęto 6 wniosków z zakresu infrastruktury społecznej i 4 wnioski z zakresu infrastruktury technicznej. W budżecie miasta w 2022 r. zabezpieczono 15.000,00 zł na realizację zadań związanych z infrastrukturą społeczną oraz zabezpieczono 500.000,00 zł na realizację zadań związanych z infrastrukturą techniczną. Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych realizował inicjatywę lokalną pn. "OSTROWSKI DAR KRWI – i Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi!".

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizowała także szereg programów skierowanych do rodzin, seniorów i przedsiębiorców:

programy z obszaru ŁADU PRZESTRZENNEGO i rewitalizacji

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 25 września 2019 r. 

Cel: 

Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja w 2022 r.: 

Na podstawie studium uchwalano nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydawano decyzje: 143 dotyczące warunków zabudowy oraz 58 dotyczących inwestycji celu publicznego.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W roku 2022  podjęto uchwały dotyczące 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 3 nowe MPZP oraz 1 zmiany MPZP.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVIII/426/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2021 r.

Cel: 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zgodnie z umową nr DPR.U.135/2016 z dnia 23.11.2016 r. otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Przygotowanie programów rewitalizacji” organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju na realizację projektu pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce określa ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Za wdrażanie i monitoring Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016- 2023 odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, we współpracy z Ostrowskim Komitetem Rewitalizacji (OKR) oraz interesariuszami zewnętrznymi. 

Zdjęcie strażaków ze sztandarami przy budynku OSP w Ostrowie Wlkp.

Realizacja w 2022 r.: 

23 marca odbyło się posiedzenie Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji połączone ze spacerem studialnym i wizytacją w nowo wyremontowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica. 

Głównym przedsięwzięciem z GPR-u, które zostało zrealizowane w 2022 r. było oddanie do użytku zmodernizowanej i przebudowanej strażnicy OSP w Ostrowie Wielkopolskim. 

Z kolei zadania realizowane w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w kategorii rewitalizacja (Ostrowski Budżet Obywatelski jest wpisany jako przedsięwzięcie do GPR-u): 

Opracowano także raport przedstawiający sumaryczne koszty poniesione na realizację ww. Programu. Nakłady finansowe poniesione na realizację Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023 na koniec 2022 r. wynoszą 32.886.126,89 zł.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XIV/190/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r.

Cel: 

Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2022 r.: 

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2023- 2026.

programy z obszaru pomocy społecznej

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r.

Cel: 

Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Mieście Ostrowie Wielkopolskim, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2022 r.: 

Monitorowano bezpieczeństwo socjalne mieszkańców miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy finansowej i rzeczowej (w tym w postaci posiłku) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci z rodzin ubogich, m.in. poprzez organizowanie dla nich dożywiania w szkołach, monitorowanie liczby osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w mieście, prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi i dotkniętymi bezdomnością, udzielanie przez MOPS pomocy finansowej i rzeczowej osobom zagrożonym i dotkniętym bezdomnością, w razie potrzeby zapewnianie osobom bezdomnym schronienia, podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych.

Grafika "Ostrów Wielkopolski miasto z sercem dla rodziny".

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XX/225/16 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r.

Cel: 

Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 112.650,76 zł. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, w tym  obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2022 r. do Zespołu wpłynęło 366 formularzy Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się w tym okresie 912 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. 

Został zatrudniony prawnik, który udzielił 92 porad prawnych dla rodzin. Natomiast psycholog przeprowadził 212 konsultacji.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Podstawa prawna: 

Program w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel: 

Celem głównym programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji programu pomocą w formie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania objętych zostało 45 osób, w tym 40 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością.

Całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach programu wyniosła 367.240,80 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Podstawa prawna: 

Program w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel: 

Celem usług świadczonych przez asystenta osoby niepełnosprawnej było zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego, aktywnego życia i dążenie do poprawy funkcjonowania w środowisku.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach realizacji programu objętych pomocą w formie usługi asystenckiej w miejscu zamieszkania zostało 165 osób ze znacznych stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci z niepełnosprawnością ze wskazaniami.

Całkowita wartość dofinansowania dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach programu wyniosła 1.433.219,79 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka „Miejskie becikowe”

Podstawa prawna: 

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka.

Cel: 

Świadczenie „Miejskie becikowe” to wyraz uznania i szacunku dla wszystkich tych, którzy decydują się na trud wychowania dzieci. Program jest jednorazowym wsparciem dla ostrowskich rodzin realizowanym na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie wypłacane jest ze środków własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie lub opiekunowi prawnemu sprawującemu opiekę nad dzieckiem, zamieszkałemu na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przez okres, co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, sprawującemu faktyczną opiekę nad dzieckiem, z którym wspólnie zamieszkuje.

Świadczenie na pierwsze lub drugie dziecko w rodzinie przysługuje w wysokości 500 zł, na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 1.000 zł, a w przypadku urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu, przyznaje się świadczenie pieniężne w wysokości 1.000 zł na każde dziecko.

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia przysposobienia, jednakże nie później niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Zdjęcie zapakowanego niemowlęcego ręcznika w kolorze niebieskim.

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach programu „Miejskie becikowe” rozpatrzono 409 wniosków, w tym wydano 392 decyzje pozytywne, które obejmowały: 

Wydano 17 decyzji negatywnych.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLVI/513/22 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2021 r. 

Cel: 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja w 2022 r.: 

Dzienny Dom „Senior +” przy ul. Limanowskiego zrealizował wydatki 97.944,15 zł  w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 

W ramach programu m.in. zakupiono 60 urządzeń  służących do realizacji usługi teleopieki na łączną kwotę 47 232,00 zł. Ponadto wydatkowano środki finansowe w kwocie 17.762,00  zł na obsługę 60  szt. nowo zakupionych urządzeń do realizacji teleopieki oraz na wykonanie plakatu informacyjnego o realizowanym programie.

PROGRAM OSŁONOWY "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY" NA LATA 2019-2023

Podstawa prawna: 

Uchwała nr IV/30/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie między innymi zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowi element przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej jednostki i rodziny.

Realizacja w 2022 r.:

MOPS na program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wydatkował kwotę ogółem 1.624.878,65 zł.

W ramach programu przyznano gorący posiłek dla 355 osób, w większości dla dzieci w przedszkolach i szkołach, ale także dla 118 dorosłych. Dodatkowo finansowane było dożywianie 27 uczniów korzystających z zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego A’Paulo im. Kazimierza Rolewskiego na kwotę 14.790,00 zł.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach rządowego programu w 2022 r. pozyskała środki i otrzymała wparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł. Wsparciem finansowym objęta została Szkoła Podstawowa nr 5. Efektem realizowanego zadania jest doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia).

Miasto Ostrów Wielkopolski jako organ prowadzący szkołę przekazało na realizację zadania środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 20% wkładu własnego. 

Logo programu "Posiłek w szkole i w domu"

programy z obszaru ochrony środowiska i transportu publicznego

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr LII/515/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Cel: 

Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, który spełnia kilka głównych zadań. Określa stan środowiska i charakteryzuje główne zagrożenia dla podstawowych komponentów środowiska na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Na podstawie diagnozy stanu w dokumencie określony został główny cel oraz priorytety ekologiczne (w tym kierunki działań systemowych ukierunkowanych na ochronę zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego). Dokument jest swoistego rodzaju wskazaniem, jakimi zasadami należy się kierować przy planowaniu inwestycji oraz przygotowywaniu innych dokumentów strategicznych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja planu odbywa się w sposób ciągły na wielu płaszczyznach. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, które dysponują instrumentami wynikającymi z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) i marszałek województwa dysponują instrumentami prawnymi umożliwiającymi reglamentowanie korzystania ze środowiska, natomiast w dyspozycji marszałka województwa znajdują się instrumenty finansowe wspierania realizacji zadań programu poprzez środki pomocowe. W realizacji programu udział mają także instytucje administracji, w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa  i prowadzą monitoring stanu środowiska (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska). 

Realizatorem działań i zadań wskazanych w dokumencie są: samorząd miasta (jako realizator zadań w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie), podmioty gospodarcze (planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie). Zadaniem programu jest sprzyjanie wypracowywaniu procedur i strategii, które mają się stawać podstawą zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Zadaniem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski jest także kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób zgodny z założeniami programu, dlatego założenia programu uwzględniane są przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 r. rozpoczęto procedurę aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz sporządzenie raportu z wykonania gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2014 - 2017 w perspektywie na lata 2018 – 2021. Umowy na realizację obu zadań zostały zawarte. Aktualnie trwają prace nad projektami ww. dokumentów.

Na zadania w obszarze ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 1.412.106,63 zł.

SYSTEM ZBIERANIA ELEKTRYCZNYCH ŚMIECI W MIEŚCIE OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Realizowano także program „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Ostrów Wielkopolski” 2021 - 2025. Dzięki podjętej współpracy z MB Recycling Sp. z o.o. oraz „Fundacją Odzyskaj Środowiska” z siedzibą w Bogumiłowie, na terenie Ostrowa Wielkopolskiego stanęło sześć czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nieprzekraczający 50 cm w roku 2021. W roku 2022 kontynuowano program.

Dzięki takiej formie zbiórki elektroodpadów mieszkańcy mogą szybko, bezproblemowo i w sposób przyjazny dla środowiska oddać zalegające w domach i mieszkaniach elektryczne śmieci, które trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania. 

Program zbiórki elektroodpadów cały czas jest rozwijany.

Program „System Zbierania Elektrycznych Śmieci w Mieście Ostrów Wielkopolski”.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania

Cel: 

Celem programu „Ostrów łapie deszcz” było zachęcenie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji. Zatrzymanie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej zagospodarowanie stanowi rezerwę wody, którą można (a nawet należy) użyć do podlewania roślin oraz do innych działań, które nie wymagają wykorzystania wody uzdatnionej. Retencjonowanie deszczówki przeciwdziała marnotrawieniu uzdatnionej wody pitnej do celów, dla których jej używanie jest zbędne, a także ogranicza ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu.

Realizacja w 2022 r.:

Wydatkowano na ten cel kwotę 105.528,20 zł.  W sumie złożono 124 wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji. Podpisano i rozliczono 116 umów o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania:

Grafika "Ostrów łapie deszcz 2022".

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXI/231/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

Cel: 

Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2022 r.:

Realizacja zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej realizowana jest w sposób ciągły. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w roku 2022 podjął działania mające na celu aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

wymiana źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLII/466/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Cel: 

działania na rzecz poprawy czystości powietrza atmosferycznego

Realizacja w 2022 r.:

Na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2022 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 1.520.000,00 zł. Zadanie w całości finansowane było ze środków budżetu pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W dniu 17.02.2022 rozpoczęto nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2022 r. Nabór zakończono 09.03.2022 r. 

Ogółem w 2022 r. wpłynęło 201 wniosków (wszystkie wnioski wpłynęły w terminie). 

W 2022 r. zawarto 180 umów o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Spośród 180 zawartych umów 1 umowa została rozwiązana przez dotującego ze skutkiem natychmiastowym bez wypłacania dotacji, a 15 na podstawie porozumienia stron (2 umowy rozwiązano przed wypłaceniem dotacji, a 13 po wypłaceniu dotacji). 

Do dnia 07.01.2023 r. wpłynęły 164 rozliczenia.

Na dzień 31.12.2022 r. stan wykorzystania środków ogółem wynosił 1.356.879,63 zł tj. 89,27 % planu (plan 1.520.000,00 zł).

Rzeczywiste wykonanie udzielonych dotacji w 2022 r. na dzień 02.03.2023 r. wynosi 1.368.129,27 zł tj. 90,01 % planu (plan 1.520.000,00 zł). 

W 2022 r. dotychczas użytkowane węglowe źródła ciepła zostały zastąpione ekologicznymi źródłami ciepła w 206 budynkach lub lokalach o pow. 20.730 m2.

 W 2022 r. węglowe źródła ogrzewania zostały zastąpione:

Program priorytetowy "Czyste Powietrze" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Podstawa prawna: 

Porozumienie w sprawie realizacji Programu "Czyste Powietrze" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Cel: 

działania na rzecz poprawy czystości powietrza atmosferycznego

Realizacja w 2022 r.:

W 2022 r. w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na terenie naszego miasta wymieniono węglowego źródła ogrzewania na 151 ekologicznych źródeł ciepła z dofinansowaniem z programu w wysokości ponad 1.249.267,95 zł. Termomodernizacji poddano 60 budynków jednorodzinnych, w których dofinansowano ocieplenie przegród budowlanych (dachy, ściany, itp.) i / lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Kwota dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wyniosła 814.436,85 zł. To w sumie ponad 2 mln zł dofinansowania z programu "Czyste Powietrze", które trafiło do ostrowian w minionym roku.

Podstawa prawna: 

Uchwała XLI/456/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Cel: 

Plan określa główne cele i kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego, które są realizowane w ramach świadczenia przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz na terenie gmin, w ramach podpisanych porozumień międzygminnych. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego m.in. definiuje funkcjonującą sieć komunikacyjną, na której wykonywane są przewozy o charakterze użyteczności publicznej, opisuje ocenę i prognozę potrzeb przewozowych, jak również pożądany standard usług w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. 

Opisuje dogodny dostęp osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej do istniejącej infrastruktury przystankowej poprzez jej modernizację m.in. w zakresie dostosowania wysokości peronów przystanków komunikacji miejskiej do wysokości progów wejściowych pojazdów.

Realizacja w 2022 r.:

W 2022 r. znaczące środki finansowe Gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki, w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 17.427.875,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz na terenie Gmin w ramach podpisanych Porozumień międzygminnych.

Podstawa prawna: 

Uchwała XXI/230/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel: 

Zrównoważony Plan Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego stanowi kompleksowe podejście do planowania transportu. Na podstawie Planu Mobilności Miejskiej podejmowane są działania zachęcające do korzystania z komunikacji publicznej, sprzyjające zbilansowaniu rozwoju środków transportu i ich zróżnicowaniu, zmniejszeniu poruszania się samochodem poprzez wprowadzenie alternatywnych sposobów podróżowania. 

Realizacja w 2022 r.: 

W ramach podjętych działań zakupiono 50 nowoczesnych wiat przystankowych oraz rozbudowano System Pasażerskiej Informacji Przystankowej o kolejne 25 sztuk tablic elektronicznych. 

Zrealizowano budowę nowoczesnego Centrum przesiadkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. stacjami do ładowania samochodów osobowych oraz pantografowymi stacji do ładowania autobusów. 

Odnowiono także tabor autobusowy na pojazdy elektryczne oraz autobusy z silnikiem Euro VI. Obecnie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jeździ aż 10 autobusów z napędem elektrycznym oraz działa 13 stacji Ostrowskiego Roweru Miejskiego.

Zielony napis "Autobus Ele - Nowy!".

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVIII/471/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta w perspektywie czasowej do 2032 roku.

Realizacja w 2022 r.:

W celu realizacji założeń programu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jeszcze w 2021 r. podjęła działania zmierzające do pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowę zawarto w grudniu 2021 r. Zadanie realizowane było w 2022 r. 

W wyniku zawartej umowy Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w wysokości 63.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”. Łącznie na realizację zadania przeznaczono 90.000,00 zł (w tym 27 000,00 zł stanowiły środki z budżetu Gminy). 

W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż, transport do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (w ilości 43,130 Mg) oraz zbieranie, transport do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (w ilości 95,820 Mg). 

Łącznie w ramach realizacji zadania z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski usunięto wyroby zawierających azbest w ilości 138,95 Mg. W 2022 r. na realizację zadania wykorzystano 67.995,50 zł (w tym 20.398,65 zł ze środków własnych Gminy). 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI.

Ponownie w 2022 r. w celu realizacji założeń programu Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wystąpiła o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Umowę zawarto w listopadzie 2022 r. 

W wyniku zawartej umowy pozyskano dotację w wysokości 16.000,00 zł, a łączna wartość zadań, które będą realizowane w 2023 r. ma wynieść 40.000 zł. Łącznie w ramach realizacji zadania planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ilości 40 Mg. 

wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr LVI/595/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. 

Cel: 

zapewnienie wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego, społeczno - gospodarczego, środowiskowego

Realizacja w 2022 r.:

Aglomerację Ostrów Wielkopolski tworzy się zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wyznacza Aglomerację Ostrów Wielkopolski. Aglomerację tworzą Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Raszków oraz Gmina Przygodzice.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Wodne wyznaczenie aglomeracji przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego następuje po uzgodnieniu z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Postanowieniem Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uzgodnił ww. projekt Uchwały. Na postanowienie nie wniesiono zażalenia. 

Przedmiotowa uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. pod poz. 552.

programy z obszaru gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLII/495/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r.

Cel: 

W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2022 r.:

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 1.378.168,53 zł. 

Większość wydatków pochłonęły koszty związane z zarządzaniem, administrowaniem, bieżącą konserwacją i utrzymaniem budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XLVIII / 525 / 2022  Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 25 maja 2022 r.

Cel: 

Dokument stanowi analizę porównawczą stanu faktycznego zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Ostrów Wielkopolski z planowanymi działaniami w zakresie poszczególnych systemów energetycznych, w celu ustalenia potrzeb dla miasta Ostrów Wielkopolski.

Realizacja w 2022 r.:

Przedsięwzięcia prowadzące do racjonalizacji zużycia ciepła, energii elektrycznej oraz paliw gazowych polegają przede wszystkim na zmniejszeniu zużycia energii poprzez zwiększenie sprawności jej wytwarzania, a także zmianę struktury jej wytwarzania, m.in. uwzględniając zmniejszenie udziału węgla na rzecz innych źródeł energii poprzez takie działania jak:

Zdjęcie psa.

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/480/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. 

Cel: 

Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2022 r.: 

Program obejmował:

Ponadto program obejmował znakowanie kotek wolnożyjących oraz psów i kotów mających właścicieli oraz sterylizację i kastrację psów i kotów mających właścicieli. 

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2022 wykorzystano z budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 757.238,49 zł (łącznie z wydatkiem w wysokości 251 535,00 zł na zakup kontenerów dla Międzygminnego Schroniska), w tym:

Należy podkreślić, że prowadzono prace budowlane przy nowym schronisku dla zwierząt. Całkowicie zmodernizowany i wyposażony w nowy sprzęt zostanie szpitalik, schronisko zostanie docieplone, zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, a budynek będzie ogrzewany pompą ciepła. 

W ramach inwestycji zostaną wymienione wszystkie instalacje: wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Zmienione zostanie zagospodarowanie placu i wybiegu dla zwierząt, obiekt zostanie doświetlony, pojawi się nowy monitoring, powstanie parking i drogi. Po zakończeniu inwestycji w schronisku będzie mogło znaleźć się do 400 zwierząt.

programy z obszaru ochrony zdrowia

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLVI/509/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

 Cel: 

Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowych oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które mierzą się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych miasta.

Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Pierwotnie były to osobne programy, jednak od kwietnia 2022 r. stanowią one jeden program.

Realizacja w 2022 r.: 

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano środki w wysokości 298.765,20 zł. 

Organizacjom pozarządowym udzielono dotacji w wysokości 188.515,20 zł. Program realizowano głównie w drodze otwartych konkursów ofert. Ponadto udzielono dotacji na działalność profilaktyczno-psychoedukacyjną Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Podmiot otrzymał środki w wysokości 100.000,00 zł.

Z kolei na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki w wysokości 1.980.993,32 zł. Większość tej kwoty (1.109.061,48 zł) trafiła do organizacji pożytku publicznego. 

Na działalność profilaktyczno-psychoedukacyjną Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał 330.000,00 zł.

Ponadto zakupiono usługi profilaktyczne od podmiotów prawnych lub osób fizycznych. W ramach wydatków  zrealizowano zadanie pn. „Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”. Środki przeznaczone zostały na koszty sporządzania opinii psychiatryczno-psychologicznych przez biegłe sądowe na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2022 r. zorganizowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób zajmujących się profilaktyką na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz przedsiębiorców  i  ich   pracowników sprzedających alkohol na terenie miasta. W szkoleniach uczestniczyło około 300 osób. 

Programy zdrowotne

Cel

Celem polityk zdrowotnych na poziomie gminnym jest zapewnienie dostępu do opieki podstawowej i profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców, a także wspieranie działań na rzecz poprawy warunków życia i środowiska. Polityki te mogą obejmować m.in. finansowanie przychodni zdrowia, współpracę z lekarzami rodzinnymi, organizację programów szczepień i badań przesiewowych, promocję zdrowego stylu życia i edukację zdrowotną.

Realizacja w 2022 r.

Oprócz programów realizowano również działania takie, jak Ostrowskie Pikniki Zdrowia. Odbyły się one latem w Parku Miejskim. Na wydarzenie wydatkowano 12.713,27 zł.

Plakat "Żółta kropka".
Zdjęcie pielęgniarki robiącej zastrzyk.
Zdjęcie osób siedzących przy stoliku pod niebieskim parasolem.

programy z obszaru oświaty

Poznaj Polskę

Podstawa prawna: 

Program w ramach resortowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Program "poznaj Polskę".
Zdjęcie grupowe osób na wystawie broni.

Cel: 

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę” w wysokości 4.515,88 zł, wkład własny wyniósł 1.129,18 zł. 

Wsparcie otrzymały 2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 14, których uczniowie klas VI-VIII odwiedzili Poznań i Gniezno. 

Aktywna Tablica - edycja 2022

Podstawa prawna: 

Program w ramach resortowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 Cel: 

W ramach programu zostały podjęte działania mające na celu wyposażenie lub doposażenie szkół w sprzęt, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Umożliwi to wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Realizacja w 2022 r.: 

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskała wsparcie finansowe w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w odniesieniu do trzech szkół podstawowych: 

na łączną kwotę 105.000,00 zł, po 35.000,00 zł na każdą z zakwalifikowanych szkół. Wkład własny gminy wyniósł 26.250,00 zł (20%). 

Za otrzymane środki szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii wraz z laptopami, które zostały zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze SPE, co pozwoli korzystać z możliwości płynących z zastosowania TIK w edukacji. 

Program "Aktywna Tablica".

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Podstawa prawna: 

31 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

 Cel: 

Dotacja celowa przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Realizacja w 2022 r.: 

W roku szkolnym 2022/2023 z dotacji skorzystało 6.196 uczniów z 16 ostrowskich szkół podstawowych. Kwota wykorzystanej dotacji to 558.110,40 zł.

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.
Program pomocy uczniom niepełnoprawnym.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Podstawa prawna: 

31 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

 Cel: 

Wyprawka szkolna jest pomocą finansową dla uczniów niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

Rządowy program obejmuje uczniów, którzy posiadają aktualne orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczali do branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 

Realizacja w 2022 r.: 

W roku szkolnym 2022/2023 z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Wyprawka szkolna” skorzystało 119 uczniów, którym wypłacono 42.915,16 zł

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż

Podstawa prawna: 

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

 Cel: 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Pomagam, wspieram, asystuję i dziecko w przedszkolu dobrze się czuje” w ramach projektu  „Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż” realizowany był w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Celem projektu była poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach. Usługi pozwalały na stopniowe przygotowywanie dziecka  do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności od innych, doskonalenie samoobsługi oraz poprawa funkcjonowania grupy. 

Realizacja w 2022 r.: 

Wartość projektu wyniosłą 63.380,50 zł. Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch asystentów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez okres 10 miesięcy. 

Program rządowy skierowany do szkół podstawowych pn. ,,Laboratoria Przyszłości” potrzebami edukacyjnymi - pilotaż

Podstawa prawna: 

Projekt Ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz.568 z późn. zm).

 Cel: 

Rządowy program „Laboratoria Przyszłości” to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakładał doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne urządzenia elektroniczne, narzędzia oraz pomoce dydaktyczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności technicznych i manualnych oraz w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). 

kolaż zdjęć.

Realizacja w 2022 r.: 

Od września 2022 r. szkoły rozpoczęły pracę na zakupionym sprzęcie. Wartość programu to 1.461.000 zł. Wsparciem objęto 10 szkół podstawowych, dla których organem jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Pomoc materialna dla uczniów

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów (z późn. zm.).

 Cel: 

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych. Stypendium to jest przyznawane raz w roku i wypłacane jest jednorazowo.

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Realizacja w 2022 r.: 

W roku 2022 przyznano stypendia szkolne 70 uczniom na łączną kwotę 56.241,31 zł. Zasiłki szkolne przyznano – 2 uczniom na łączną kwotę 1.240,00 zł. Okres obowiązywania - bezterminowo.

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymało 546 uczniów ostrowskich szkół podstawowych. 

Zdjęcie grupowe Prezydent Ostrowa i młodzieży z przyznanymi stypendiami.

Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podstawa prawna: 

Program w ramach resortowego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 Cel: 

Program polegał na realizacji zajęć specjalistycznych np. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, o charakterze terapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

Realizacja w 2022 r.: 

Środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  pochodziły z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W programie wzięło udział 13 szkół podstawowych. Na realizację zajęć specjalistycznych szkoły otrzymały łącznie 207.808,00 zł.