Inwestycje 

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych 

w 2022 r.

80 905 319
+89,43%
do roku 2021

Główne kierunki inwestycyjne Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r.

Blisko 90% wydatków inwestycyjnych Miasta Ostrów Wielkopolski w 2022 r. skumulowane zostało w 3 obszarach:

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez Miasto w 2022 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r. W poniższych opisach, co do zasady, przedstawiono całkowitą wartość realizowanych lub zakończonych zadań.

inwestycje w drogi


Koszt: 1 344 390,00 zł

Wybrane inwestycje w obszarze transportu i łączności

inwestycje ZWIĄZANE Z RETENCJĄ WÓD OPADOWYCH


Koszt: 244 957,49

Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1

Na przedmiotowe zadanie w 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 244.957,49 zł, która dotyczyła:

zakupu, dostawy i montażu zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych związanych z dostawą  i montażem zbiornika retencyjnego wody opadowej, wykonania i montażu tablicy informacyjno-promocyjnej, wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej. Zadanie w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 85.984,00 zł z Województwa Wielkopolskiego na zakup, dostawę i montaż zbiornika retencyjnego. 


Wartość wykonania w  2022 r.: 244.957,49 zł

Budowa zbiornika retencyjnego wody opadowej na terenie Przedszkola nr 1.
Zdjęcie budynku szkoły podstawowej.

inwestycje w Oświatę


Koszt: 27 153 352,54 zł

Budowa nowego przedszkola przy ul. Dobrej 

W ramach przedmiotowego zadania zostały zawarte umowy: 


W ramach przedmiotowego zadania została wykonana pełnobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w ramach robót budowlanych powstał trójbryłowy budynek w kształcie litery U. Skrzydło północne i południowe dwukondygnacyjne, bryła frontowa parterowa. W części frontowej zlokalizowane są pomieszczenia kuchenne z pełnym zapleczem oraz funkcyjne, w skrzydłach bocznych oddziały przedszkolne oraz żłobkowe. Przedszkole jest 14-oddziałowe (w tym: 3 oddziały żłobka po 24 dzieci, 6 oddziałów przedszkolnych dla osób niepełnosprawnych i 7 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci) wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach którego  powstał m.in. plac zabaw oraz parkingi. Obiekt jest tak wykonany, aby przy wykorzystaniu nowych technologii i środków technicznych, ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (m. in. emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery). Użyte materiały budowlane i wykończeniowe oraz technologia budowy spełniają niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu. Budynek wyposażony w instalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem, odprowadzenie wody deszczowej poprzez zbiorniki retencyjno-buforowe do kanalizacji deszczowej.


Wartość wykonania w 2022 r.: 11.417.175,36 zł

Zdjęcie budynku nowego przedszkola przy ulicy Dobrej.
Zdjęcie budynku nowego przedszkola przy ulicy Dobrej.

Budowa nowego budynku Przedszkola nr 2

WW ramach zadania zawarto umowę:

 

12.155.652,96 zł, w tym wartość dokumentacji 569.880,00 zł,


W ramach przedmiotowego zadania wykonano pełnobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową, a w ramach robót budowlanych powstał parterowy budynek 12-oddziałowy przedszkola z częścią administracyjną, kuchnią z pełnym zapleczem, pomieszczeniami wielofunkcyjnymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach którego powstał m.in. plac zabaw oraz parkingi. Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez dostęp bezpośrednio z poziomu terenu. Przedszkole o powierzchni użytkowej 2.055,44m² przeznaczone dla 300 dzieci. Obiekt jest tak wykonany, aby przy wykorzystaniu nowych technologii i środków technicznych, ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (m. in. emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery). Użyte materiały budowlane i wykończeniowe oraz technologia budowy spełniają niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu. Budynek wyposażony w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem, odprowadzenie wody deszczowej poprzez zbiorniki retencyjno-buforowe do kanalizacji deszczowej. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, dofinansowane były w wysokości 218.863,77zł. Roboty były realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola nr 2” objętego Projektem pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny oraz z budżetu państwa zgodnie z Umową w sprawie projektu nr 23/2021/RL z dnia 26.12.2021 r. 


W 2022 roku na przedmiotowym zadaniu wydatkowano kwotę: 12.910.563,15 zł 

Wartość dofinansowania do zadania z MF EOG: 218.863,77 zł

Budynek nowego przedszkola nr 2.
Budynek nowego przedszkola nr 2.

inwestycje w kulturę fizyczną


Koszt: 29 823 256,16

Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim

W ramach zadania wykonano modernizację pozostałej części trybun ziemnych polegających na wymianie istniejących trybun na trybuny prefabrykowane z krzesełkami poliuretanowymi łącznie z odwodnieniem nowych trybun, wykonano modernizację przejazdu polewaczek, nowe schody zewnętrzne, zamontowano balustrady oraz ogrodzenie, wykonano nową instalację elektryczną (zasilanie obiektu, oświetlenie toru żużlowego oraz płyty boiska, oświetlenie parku maszyn i padoku, instalację nagłośnieniową, kanalizację teletechniczną, wykonano roboty związane z instalacją zasilającą do CCTV i montażu kamer itp.), wykonano instalację sanitarną ( odwodnienie liniowe toru żużlowego i parku maszyn), wykonano roboty związane z modernizacją parku maszyn (obudowa przejazdu, montaż nowych wiat, montaż zaplecza parku maszyn), wykonano roboty nawierzchniowe (pas bezpieczeństwa, park maszyn, przejazd polewaczek, wjazd na stadion, korona stadionu), wymieniono siedziska trybuny głównej.


W ramach przedmiotowego zadania w 2022 r. poniesiono wydatek: 15.097.474,31 zł

Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zdjęcie wypełnionej widowni na stadionie miejskim.

Budowa Centrum sportowo – treningowego „Za parowozownią” 

Budowa boiska z nawierzchni syntetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum treningowo-sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego. W ramach zadania wykonane zostało boiska z nawierzchni syntetycznej 115 x 75 m (pole gry 105 x 68 m ) wraz z całą infrastrukturą. Wykonane zostały również przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z instalacją wewnętrzną, instalacja nawodnienia oraz drenażu, oświetlenie boiska oraz monitoring. Cały teren objęty inwestycją został ogrodzony.


Wartość robót budowlanych: 5.651.009,01 zł brutto

Wartość nadzoru inwestorskiego: 36.900,00 zł brutto

Wartość całego zadania: 5.899.753,83 zł brutto

 

W zakres zadania wykonane zostało boisko z nawierzchni naturalnej o wymiarach 115 x 75 m (pole gry 105 x 68 m) wraz z całą infrastrukturą, trybuna główna – 559 miejsc, trybuna gości – 50 miejsc, budynek toalety. W pierwszym kwartale 2023 r. planowane są roboty wykończeniowe. 

 Wartość wykonania w 2022 r.: 5.395.105,87 zł brutto

Zdjęcie wyrównanego placu.
Zdjęcie pomieszczenie w którym zakładane są płytki.
Zdjęcie koparki przy boisku
Zdjęcie kobiety i mężczyzn w czerwonych kurtkach z uniesionym kciukiem w górę.
Zdjęcie prezydent Ostrowa przybijającej piątkę z chłopcem.
Zdjęcie biało-czerwonych siedzisk na stadionie.

Pozostałe inwestycje w obszarze kultury fizycznej

inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska


Koszt: 4 405 327,21

Ostrowski Psi Park

Kilkanaście merdających, psich ogonków wypełniło Ostrowski Psi Park. Oficjalnie otwarto nowe miejsce dla czworonogów, w którym pupile ostrowian mogą biegać do woli. Zapraszamy na Kozi Borek! W dniu otwarcia na Psim Parku obecna była behawiorystka Klaudia Wawrzyniak oraz członkowie wielkopolskiego oddziału grupy poszukiwawczo-ratowniczej "SIRON" Błażej Busza i Maciej Burziwoda. Eksperci odpowiedzieli na pytania dotyczące psiaków oraz zaprezentowali na fantomie jak udzielić pierwszej pomocy pupilowi. To była niezwykle cenna lekcja. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, psy w przestrzeni miejskiej nie mogą być wyprowadzane bez smyczy, natomiast powstanie dedykowanego im wybiegu zapewnia taką możliwość - na jego terenie dozwolone jest przebywanie psów bez smyczy i kagańca.  Wybieg jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla czworonogów od tuneli, płotków do przeskakiwania, platformy, słupki do slalomu i wiele innych. To urządzenia dedykowane psiakom. Ich kolory nie są przypadkowe, bo niebieski, żółty, odcienie szarości, czy zielony to barwy rozpoznawalne przez psi wzrok.

Psi Park powstał w Kozim Borku, obok Lodowiska Miejskiego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa został on w całości ogrodzony.  Miasto Ostrów Wielkopolski pozyskało 50 tys. złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i teraz ostrowski Psi Park to jedno z zadań programu Błękitno - Zielonych Inicjatyw dla Wielkopolski. 


Wartość wykonania w 2022 r.: 201.340,07 zł.

Zdjęcie toru przeszkód dla psów.
Zdjęcie osób w psim parku.
Zdjęcie psa pokonującego przeszkody.
Zdjęcie przedstawia przecięcie czerwonej wstęgi.

Wybrane inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska