INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Ostrowa Wielkopolskiego. Do najważniejszych z nich należą:Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

WODA I ŚCIEKI

2 443 tys.

m3 sprzedanej wody 

pitnej dla mieszkańców

3,0 km

nowej sieci 

wodociągowej

264 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

96,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

2 226 tys.

m3 odebranych ścieków przekazanych do stacji zlewnych

3,9 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

187 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

74,5%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej sanitarnej

ODPADY KOMUNALNE

Bilansowanie systemu w 2022 r.

W 2022 r. system gospodarki odpadami zbilansował się. Nadwyżka dochodów z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r. wyniosła 322.088,41 zł. W 2022 r. obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami (od 1 lutego 2022 r.):


Miasto zapewnia również możliwość zwolnienia dla rodzin wielodzietnych w wysokości 30% ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, którzy zadeklarują zagospodarowanie biodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku mogą skorzystać z ustawowej ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadmi komunalnymi. Wysokość ulgi wynosi 2,00 zł/miesiąc/mieszkaniec. Według stanu na 31.12.2022 r. na terenie miasta 5.600 osób zadeklarowało prowadzenie przydomowego kompostownika i skorzystało z ww. ulgi.

29 058,556

masa odpadów odebranych od mieszkańców gminy "u źródła" oraz dostarczonych przez mieszkańców do PSZOK (w Mg)

0,425

Odpady odebrane na 

mieszkańca (w tonach)

17 394,3

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2022 r.

8 247,136

Odpady odebrane segregowane

z nieruchomości (w Mg)

3 012,9

Odpady dostarczone 

do PSZOK (w tonach)

W Ostrowskiej Aplikacji Miejskiej mieszkaniec ma możliwość sprawdzenia terminu planowanego wywozu odpadów z posesji oraz może poszerzyć wiedzę nt. prawidłowej segregacji odpadów. W aplikacji znajduje się również słowniczek poprawnej segregacji, gdzie po wpisaniu rodzaju odpadu aplikacja ta wskazuje właściwą jego klasyfikację do odpowiedniego pojemnika.

TRANSPORT PUBLICZNY

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

39 462 108

-1,70%

do roku 2021

Struktura wydatków na transport i łączność w 2022 r.

36

Liczba linii 

autobusowych


32 linie autobusowe stałe + 4 linie kursujące tylko w dniu 1 listopada (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego odbywa się na podstawie podpisanych z gminami porozumień międzygminnych)

108

Długość linii 

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2022 r. znaczące środki finansowe Miasto poniosło w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki, w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

17.427.875,00 zł przeznaczono na realizację zadania własnego polegającego na zorganizowaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz na terenie gmin w ramach podpisanych Porozumień międzygminnych.

Zdjęcie zmodernizowanej ulicy Kaliskiej.

Zmodernizowana ul. Kaliska

2,37 km

Długość nowo wybudowanych dróg miejskich

1,93 km

Długość wyremontowanych dróg miejskich

1,3 km

Długość nowo wybudowanych i wyremontowanych ścieżek rowerowych

3,55 km

Długość nowo wybudowanych i wyremontowanych

chodników

3,9 mln zł

Wartość nowo wybudowanych dróg miejskich

2,2 mln zł

Wartość wyremontowanych dróg miejskich

0,45 mln zł

Wartość nowo wybudowanych i wyremontowanych ścieżek rowerowych

2,1 mln zł

Wartość nowo wybudowanych i wyremontowanych

chodników

gospodarka mieszkaniowa

wydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2022 r.

5 506 465

+6,34%

do roku 2021

2 316

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2022 r.

186

Liczba zawartych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2022 r.

19

Liczba rozwiązanych umów najmu miejskich lokali komunalnych w 2022 r.

380

Liczba wynajmowanych lokali
socjalnych w 2022 r.

116

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2022 r.

0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

7,1

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2022 r. (ha)

6,7

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2022 r. (ha)