GOSPODARKA

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Ostrów Wielkopolski należy do większych ośrodków gospodarczych w województwie Wielkopolskim. W mieście działalność gospodarczą w 2022 r. prowadziło 7.559 podmiotów gospodarki narodowej. 

Korzystne położenie Ostrowa Wielkopolskiego w środku trójkąta, którego wierzchołki wyznaczają trzy duże aglomeracje: Wrocław, Poznań i Łódź, czyni z miasta dobrą lokalizację dla biznesu.

Oprócz zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji (wynoszącego aż 6,5 roku) zapewniana jest kompleksowa obsługa inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji, od wyboru lokalizacji, rozpoczęcia działalności oraz na każdym kolejnym etapie rozwoju firmy. W tym zakresie powołano Referat Strategii i Przedsiębiorczości.

Miasto aktywnie współpracuje z instytucjami otoczenia biznesu.

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.

1 452

+0,30%

do roku 2021

7 559

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

609

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

465

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców w 2022 r.

Miasto, pomimo wzrostu stawek maksymalnych, zdecydowało się utrzymać niższe stawki podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. To wyraz kontynuacji w dążeniu władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta. 

Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową miasta, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2022 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.451,82 zł, podczas gdy w 2021 r. było to 1.447,42 zł.

Uchwalone w 2022 r. stawki podatku od środków transportowych należą do najniższych w Polsce. Pracownicy Urzędu Miejskiego pomagają w wypełnianiu formalności służących obniżaniu kosztów podatkowych. 

Plakat "Niskie Stawki podatków od środków transportowych".
Uchwalone w 2022 r. stawki podatku od środków transportowych - tabela.

Pozyskani inwestorzy

Efektem skutecznej polityki wsparcia biznesu jest pozyskiwanie nowych inwestorów. W 2022 r. był to holenderski inwestor - SANIBELL HOLDING BV, który utworzył magazyn mebli łazienkowych o powierzchni 12.000 m2.

Sanibell specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mebli łazienkowych. Klientami Sanibell są zarówno klienci indywidualni jak i hotele, strefy wellness i restauracje. Dystrybucja ne region europy środkowo-wschodniej.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Siedziba KSSEMP znajduje się w Kamiennej Górze.

Obejmuje powiaty: bolesławiecki, kamiennogórski, karkonoski, lubański, lwówecki, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra (woj. dolnośląskie) oraz powiat kępiński i ostrowski (woj. wielkopolskie). 

Przedsiębiorca inwestujący na terenie KSSEMP  nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego:

Inwestorzy w ostrowieckiej strefie - mapka.

Inwestorzy w ostrowskiej strefie

Konferencja Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego SSEMP S.A.

28 czerwca 2022 r. zainaugurowano działalność Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego SSEMP S.A. 

W skład rady wchodzą przedstawiciele przedsiębiorstw, gmin, powiatów oraz województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Wsparcie inwestorów i przedsiębiorców

REFEREAT STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Referat służy wsparciem w zakresie wszelkich działań dotyczących lokowania inwestycji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy. Referat Strategii i Przedsiębiorczości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Ostrowska Karta Przedsiębiorcy

Biuro służy wsparciem w zakresie wszelkich działań dotyczących lokowania inwestycji na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Referat Strategii i Przedsiębiorczości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Więcej o Ostrowskiej Karcie Przedsiębiorcy tutaj.

PROMOCJA GOSPODARCZA

*Grafika "Ostrów Wielkopolski miasto z sercem dla rodziny".

Strona Przedsiębiorczy Ostrów

Z myślą o przedsiębiorcach i inwestorach powstała specjalna podstrona www.przedsiebiorczy.umostrow.pl

Obejmuje ona zagadnienia takie, jak:

Początek nowego programu: Ostrowska Karta Krwiodawcy

W 2022 r. do programu Ostrowska Karta Krwiodawcy przystąpiły 33 podmioty. Podczas pierwszego podpisania porozumień do programu dołączyły 23 podmioty, natomiast 10 kolejnych firm zostało partnerami Ostrowskiej Karta Krwiodawcy podczas drugiego podpisania porozumień.

Partnerzy zaoferowali zniżki na taki asortyment jak np. okulary, wyposażenie sypialni, usługi gastronomiczne, usługi kosmetyczne, usługi pralnicze, materiały budowlane czy rozrywkę w postaci darmowych wejść mecze piłki ręcznej. Dzięki współpracy z samorządem lokalnym partnerzy miejskich programów mają okazję do dodatkowej promocji swoich firm oraz do pozyskania nowych odbiorców swoich towarów i usług.

Program "Ostrowska Karta Krwiodawstwa".

Partnerstwa w miejskich programach

W 2022 r. w poszczególnych programach ilość partnerów oraz firm wynosiła: 

Gazele Biznesu 2021

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, znalazł się w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw, zdobywając w 2022 r. nagrodę „Gazeli Biznesu 2021”.

W 2021 r. spółka osiągnęła wzrost przychodów o ponad 2 mln zł, z czego 0,5 mln zł w działalności pomocniczej. Zrealizowała inwestycje za ponad 14 mln zł.

Nagroda dla Przedsiębiorstwa WODKAN, w rankingu "Gazele biznesu".

Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest jednym z udziałowców Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

Oferuje on zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego. Poręczenia dla przedsiębiorców mają na celu wspomaganie ich rozwoju.

Celami Funduszu jest: 

OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "OCWP"

Instytucja wspiera działania przyczyniające się do rozwoju regionu, w tym w szczególności poprzez promocję przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Jednym z obszarów działania jest zachęcanie do tworzenia nowych firm poprzez udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach oraz proponowanie rozwiązań, które doprowadzą do podniesienia atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Głównymi celami i zadaniami Eurocentrum jest przede wszystkim wspieranie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym m.in.:

Izba Przemysłowo Handlowa Południowej Wielkopolski

Izba pełni funkcję reprezentanta środowiska gospodarczego Południowej Wielkopolski oraz partnera dla innych uczestników życia gospodarczego, politycznego i społecznego. Działania Izby zmierzają do rozwoju i promocji naszego regionu oraz realizacji inicjatyw w partnerstwie z Samorządem terytorialnym, w ramach aktywnej i twórczej współpracy. 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedmiotem działalności Spółki jest rozwijanie aktywności gospodarczej poprzez świadczenie pomocy przedsiębiorcom na obszarze województwa wielkopolskiego.

Obejmuje ona w szczególności pożyczki, dotacje, doradztwo i szkolenia.

zarządzanie przestrzenią

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski prowadzi politykę przestrzenną m.in. poprzez określenie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzeni. Podstawowym dokumentem planistycznym określającym założenia polityki przestrzennej miasta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie kierunków wyznaczonych w studium, w celu ustalenia przeznaczenia terenów przyjmuje się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. 

Jednakże, mając na względzie konieczność dostosowania kierunków rozwoju przestrzennego Ostrowa Wielkopolskiego do sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, Rada Miejska podjęła w dniu 27 listopada 2019 r. uchwałę o przystąpieniu do zmiany obowiązującego studium. W latach 2020-2022 trwały prace nad przygotowaniem kompleksowego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju miasta zgodnie z opracowywaną przez Urząd Miejski przyszłą strategią rozwoju miasta oraz będzie odpowiadał na złożone przez mieszkańców i inwestorów wnioski.

76

Liczba MPZP 

obowiązujących

3

Liczba planów 

uchwalonych

1 753,2

Powierzchnia objęta 

MPZP (ha)

42 %

Powierzchnia miasta

objęta MPZP

Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego

Biorąc pod uwagę złożone wnioski o zmianę lub sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także inicjatywę ze strony Urzędu, Rada Miejska w 2022 r. przyjęła 3 uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów oraz uchwaliła 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto, w trakcie procedury planistycznej (procedury rozpoczęte przed 2022 r.) było 8 MPZP. Dodatkowo na koniec 2022 r. kolejne ok. 751 ha, tj. 18% powierzchni miasta było objęte uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia MPZP.

Efektem aktywnego prowadzenia gospodarki przestrzenią jest liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, których w 2022 r. było 143. Ponadto wydano 58 decyzji dla inwestycji celu publicznego.

MPZP rozpatrywane
- Procedury rozpoczęte w 2022 r.

MPZP uchwalone w 2022 r.

Przystąpienia do sporządzenia MPZP w 2022 r.

Zasięgi planów na tle gminy

Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz planów dostępny po kliknięciu w mapę

Decyzje o warunkach zabudowy

Dla terenów, na których nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w celu ustalenia zasad i warunków dla nowej zabudowy, w zależności od rodzaju inwestycji, wydawane są decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2022 r. do Urzędu Miejskiego wpłynęły 144 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 58 wniosków dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydał w ubiegłym roku 143 decyzje o warunkach zabudowy oraz  58 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto, trzeba mieć na uwadze, że w danym roku rozpatrywane są również wnioski z lat ubiegłych, które nie zostały rozstrzygnięte oraz wnioski do ponownego rozpatrzenia po procedurach odwoławczych. Niemniej jednak, zauważalna jest tendencja spadkowa w liczbie składanych wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wydawanych decyzji od 2018 r., co przedstawia poniższy wykres.

Decyzje o warunkach zabudowy wydane przez

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni ostatnich lat

Zauważalna tendencja spadkowa, szczególnie w latach 2021-2022 wynika ze zwiększającej się liczby przyjmowanych przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale również ze zmniejszającej się aktywności inwestycyjnej będącej skutkiem pandemii oraz toczącej się wojny na Ukrainie.

Wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego decyzje w przeważającej części dotyczyły zabudowy mieszkaniowej. Połowa wydanych decyzji o warunkach zabudowy dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 8% spośród decyzji dotyczyła budownictwa wielorodzinnego. Co czwarta wydana decyzja została wydana dla zabudowy usługowej. 

Struktura zabudowy wg wydanych decyzji w 2022 r.

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zauważa się znacznej tendencji spadkowej. W badanym okresie, od 2018 r. obserwuje się nieznaczne różnice (ok. 60 decyzji rocznie) w liczbie składanych wniosków i wydawanych rozstrzygnięć.

Wydane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły w głównej mierze infrastruktury technicznej, w tym budowy i rozbudowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i gazowych.

Dostępność przestrzenna

Na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim od 3 lat dostępna jest Ostrowska Mapa Barier Architektonicznych.

Mapa jest aktualizowana. Posiada zasadnicze 3 segmenty:

TERENY ZIELONE

115,74

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

21,14

Powierzchnia gruntów leśnych miejskich (ha)

Zdjęcie kwiatów na trawniku.

Partnerstwa w miejskich programach

Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim od 2022 r. informował, że trawy na terenie miasta są koszone z mniejszą częstotliwością. Celem jest walka ze stepowieniem terenu. Jednocześnie MZD prowadzi ciągłe kontrole obszarów w których wyższe trawy mogłyby spowodować zagrożenie dla użytkowników dróg. 

Stepowienie to stopniowa degradacja gleby i utrata przez nią walorów rolniczych. Jednym z regionów Polski, który od lat jest narażony na stepowienie jest właśnie Wielkopolska. 

Miejska Pasieka

Jest to projekt o wymiarze edukacyjnym i ekologicznym oraz dającym przykład dobrych praktyk – rozwijającego się trendu miejskiego pszczelarstwa i promocja proekologicznego wizerunku.  Kontynuowano działania podejmowane od 2020 r., w tym w szczególności pielęgnacyjne.

Przy Urzędzie Miejskim żyje 8 pszczelich rodzin, a każda z nich liczy około 60 tysięcy osobników.

Zdjęcie uli.
Hasło tegorocznej edycji sprzątania świata to "Wszystkie śmieci są nasze!".

"Sprzątanie Świata – Polska 2022”

16 września na terenie Ostrowa Wielkopolskiego odbyła się akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Hasło tegorocznej edycji to "Wszystkie śmieci są nasze!".

Do udziału w ostrowskiej akcji zostały zaproszone szkoły podstawowe z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Uczestnicy wyposażeni zostali w materiały niezbędne do przeprowadzenia akcji oraz plakaty informujące. Ich zadaniem było posprzątanie terenów wokół budynków swoich szkół, przyległych ulic, sąsiednich osiedli mieszkaniowych, parków oraz terenów zielonych. Odbioru zebranych odpadów (w tym również zebranych selektywnie) dokonał Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

Akcja Święto Drzewa

Tłumy Ostrowian wzięły udział w akcji Święto Drzewa na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim, która miała miejsce w dniu 30 października 2022r. Atmosfera była wspaniała! To jedna z największych ekologicznych akcji w mieście. Mieszkańcy wspólnie sadzili drzewa, sprzątali pobliski las, a w zamian za przyniesione elektrośmieci mogli otrzymać wrzos. Święto Drzewa w Ostrowie Wielkopolskim organizowane jest od 8 lat, a inicjatorem ogólnopolskiej akcji Święto Drzewa jest Klub Gaja. W ramach akcji posadzono już ponad 7 tysięcy drzew, łącznie z tymi, które każdego roku rozdawane są mieszkańcom. 

Podczas wydarzenia zainaugurowano także sadzenie drzew w mieście - SadziMy drzewa w Ostrowie. To zwycięskie zadanie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Na mieszkańców czekały stoiska przygotowane przez miejskie spółki: ZOiGO „MZO”, RZZO, WODKAN. Było też stoisko Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 5, Europe Direct, Nadleśnictwa Taczanów, Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. 

Ostrowską akcję mogła zobaczyć cała Polska, z uwagi na obecność w tym dniu ekipy telewizyjnej Polsat News, która emitowała na zywo to wydarzenie na swojej antenie. Ostrów Wielkopolski znalazł się na mapie 40 miast w Polsce w ramach ogólnopolskiego projektu "Czyste, zielone miasta" , której inicjatorem jest Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Więcej o inicjatywie tutaj.

Zdjęcie osób przy potykaczach z rysunkami.
Stoiska Lasy Państwowe - zdjęcie kobiety rozmawiającej z dziewczynką.

Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego

10 ton zebranych śmieci - to wynik trzydniowej akcji "Wiosenne sprzątanie Ostrowa Wielkopolskiego". W akcji wzięło udział 2.600 osób. 

W ramach wydarzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskimi posadzono 300 sadzonek lawendy tworząc lawendowe pole. 

Ekologiczne stoiska edukacyjne przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ZOiGO MZO S.A., Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Skorzystało z nich 245 osób. 

Więcej o inicjatywie tutaj.

Zdjęcie osób zebranych na wiosennym sprzątaniu.
Zdjęcie sadzonek.
Zdjęcie kobiety wkopującej sadzonkę drzewka.
Zdjęcie dzieci z workami na śmieci.
Zdjęcie dzieci w workami.
Zdjęcie przedstawia mężczyzn sadzących drzewko.

„SadziMY drzewa w Ostrowie”

„SadziMY drzewa w Ostrowie” to zwycięski projekt VII edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

W mieście posadzonych zostało około 60 drzew, głównie liściastych. Lokalizacje dla nich wybrali mieszkańcy, którzy chętnie zaangażowali się w akcję i przez kilka miesięcy mogli nadsyłać zgłoszenia. Spośród propozycji ostrowian wybrano osiem, gdzie sadzone są właśnie drzewa.

I Piknik Ekologiczny w Parku Miejskim

Organizatorami wydarzenia były Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz Miasto Ostrów Wielkopolski wraz ze spółką Wodkan. 

RZZO przygotował stoiska edukacyjne dla dzieci, które bawiąc się kolorowankami poznawały zasady segregacji i postępowania z odpadami. Spółka zaprezentowała także nowy, estetyczny pojemnik na odpady przeznaczony dla najmłodszych, w formie ołówka. Korzystając z niego dzieci mogą zapoznać się z informacja co i do pojemnika w jakim kolorze, należy wrzucać.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji WODKAN S.A. promowało z kolei picie ostrowskiej wody z miejskich wodociągów prosto z kranu. W tym celu przygotowano i rozdano butelki wielorazowego użytku z odpowiednim hasłem reklamującym picie „kranówki”. Spółka pokazała też, jak w mobilnym laboratorium badana jest ostrowska woda. 

Przedstawiciele Nadleśnictwa Antonin pojawili się na pikniku z bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dzieci mogły obejrzeć poroża, nauczyć się rozpoznawać ślady zwierząt oraz rozróżniać poszczególne gatunki zwierząt i roślin, występujących w naszych lasach

Zdjęcie osób w kostiumie pandy.
Zdjęcie eko torby na ramieniu kobiety.
Zdjęcie dzieci przy ławeczka stojących przy białym namiocie.
Zdjęcie kolorowych koszy kształcie ołówków.
Zdjęcie osób przy stoisku z probówkami laboratoryjnymi.
Grafika "60+ Godzina dla Ziemi".

Godzina dla ziemi

Ostrów Wielkopolski przystąpił w tym roku do największej ekologicznej akcji na świecie WWF „Godzina dla Ziemi WWF” !  W tym roku przebiega ona pod hasłem „Razem zgaśmy światło dla planety!”.

W Ostrowie Wielkopolskim 26 marca br. o godz. 20:30 wyłączono podświetlenie budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy Al. Powstańców Wielkopolskich, podświetlenie loga oraz herbu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na budynku Urzędu Miejskiego oraz tężni w Parku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.