SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA

realizowane Strategie i programy z obszaru oświaty

Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju oraz stałego pogłębiania wiedzy. Miasto Ostrów Wielkopolski wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie poniższe programy edukacyjne.

Programy dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

Programy finansowane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa:

Więcej o realizowanych politykach i strategiach w części raportu dotyczącej Realizowanych polityk, programów i strategii.

OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY

2 506

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu miasta objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez miasto.

121%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez miasto w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu miasta.

22,57

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,10

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

6 205

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

114%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

10,77

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej. 

9,54

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.

SYSTEM OŚWIATOWY MIASTA ostrów wielkopolski W 2022 R.

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Ostrów Wielkopolski było organem prowadzącym dla 14 przedszkoli i 10 szkół podstawowych.


Szkoły Podstawowe:


Przedszkola:

wychowanie przedszkolne

W roku szkolnym 2021/2022 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Wielkopolski uczęszczało 2.499 dzieci, skupionych w 110 oddziałach. Po inwazji Rosji na Ukrainę do placówek dołączyły dzieci ukraińskie. Według stanu na dzień 24.06.2022 r. łącznie do przedszkoli uczęszczało 2605 dzieci.

Organizacja miejskich przedszkoli
(stan na 30.09.2022)

szkoły podstawowe

Do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrów Wielkopolski w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 5.037 uczniów skupionych w 221 oddziałach klasowych. Po ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę do ostrowskich szkół dołączyli uczniowie z Ukrainy. Łącznie wszystkich uczniów według stanu na 24.06.2022 r. było 5.207.  

Organizacja miejskich szkół
(stan na 30.09.2022)

Placówki oświatowe dysponują obiektami wraz z wyposażeniem służącymi prowadzeniu działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej. W roku szkolnym 2021/2022 ostrowskie przedszkola dysponowały 105 salami dydaktycznymi, natomiast szkoły podstawowe 204.

Baza lokalowa szkół i przedszkoli

kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

997,13

Liczba etatów pracowników ogółem zatrudnionych we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2021/2022

711,15

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto w  w roku szkolnym 2021/2022

285,98

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto w roku szkolnym 2021/2022

Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi
(stan na 30.09.2022)

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego.


W Mieście Ostrów Wielkopolski stopnie awansu zawodowego nauczycieli rozkładają się następująco:

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w szkołach