BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

398 022 399

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r. były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie blisko 89,7 mln zł (22,5% wpływów do budżetu w 2022 r.). Drugim najistotniejszym źródłem wpływów do budżetu był podatek od nieruchomości, stanowiący jednocześnie najważniejsze źródło dochodów własnych miasta, wykonany w kwocie ponad 62,2 mln zł, czyli 15,6% wszystkich dochodów. Kolejne trzy pozycje wg wartości wpływów do budżetu stanowią źródła zewnętrzne - subwencja ogólna oraz dwa rodzaje dotacji celowych z budżetu państwa. Łącznie pięć najważniejszych źródeł dochodów miasta zapewniało 69,0% wpływów do budżetu. Biorąc pod uwagę dochody własne, obok wpływów z podatku od nieruchomości, miasto uzyskało znaczące środki z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (niemal 24,5 mln zł), które obejmowały głównie wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10 głównych źródeł dochodów miasta w 2022 r.

Dochody Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r.

Struktura dochodów Miasta w 2022 r.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

450 528 725

W 2022 r. Miasto Ostrów Wielkopolski najwięcej środków przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wraz z wydatkami poniesionymi w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, na realizację zadań oświatowych miasto wydatkowało łącznie ponad 146,2 mln zł, co stanowiło 32,5% wydatków budżetowych. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków miasta wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości JST w Polsce. Kolejnym znaczącym obszarem działalności miasta była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, gdzie wydatki wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2022 r. zrealizowano je łącznie na poziomie 126,8 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 - Rodzina). Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2022 r. pochłonęło niemal 30,0 mln zł, co stanowiło 6,7% wydatków budżetowych miasta. Znaczące środki przeznaczano również w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz transportu i łączności, co wiązało się m.in. z realizowanymi przez Miasto Ostrów Wielkopolski zadaniami inwestycyjnymi.

Wydatki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta NA KONIEC 2022 r.

122 600 000

Zadłużenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na koniec 2022 r. wyniosło 122,6 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia miasta wzrosła o 38,9 mln zł, głównie w wyniku wypłaconych transz długoterminowej pożyczki ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.